×

FLASH HABER

 MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 3.2(2)a bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. “

       a) Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,’’ 

MADDE 2- SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. 

       a) Birinci fıkrada yer alan “Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde……….……..2 TL” ibaresi “Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde………………. 2 TL” şeklinde değiştirilmiştir. 

       b) İkinci fıkranın birinci cümlesi “Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki muayenelere ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.. ” şeklinde değiştirilmiştir. 

       c) Altıncı fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. “

       (6) SUT’un 3.1.3.A ve 3.1.3.C numaralı maddelerinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; 

       a) Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerine ilişkin katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden, 

       b) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payının 5 (beş) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden, 

       c) Özel sağlık kurumlarına ilişkin katılım payının 12 (oniki) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden, tahsil edilir.” 

MADDE 3- SUT’un 3.2.5 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. 

       a) Beşinci fıkrasına “Acil sağlık hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bedeli Kurumca karşılanmayan ayaktan hekim ve dişhekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri” ibaresi eklenmiştir. 

       b) Yedinci fıkrasına “şartıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumca belirlenen” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4- SUT’un 3.3.3 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. 

       “9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,” ifadesinden sonra devam eden cümle; 

       “için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), SUT’un 3.3.4 numaralı maddesinde sayılan hizmetler dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- SUT’un “4.1.2.A- Yatarak tedavi” başlığı “4.1.2.A- Yatan hasta tedavisi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- SUT’un 4.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. 

       a) Beşinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

       “(5) Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.” 

       b) Yedinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir; 

       (7) “Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç ve gözlük cam-çerçeve bedelleri Kurumca karşılanır. Kamu idaresi bünyesindeki kurum hekim tarafından ilgili kamu kuruluşunda çalışan SUT’un 1.2(1) fıkrasının (a) ve (c) bendleri kapsamındaki genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere reçete düzenleyebileceklerdir” 

       c) Sekizinci fıkrasında yer alan “ ile kurum hekimlerinin” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

       d) Onyedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

       “(17) Bu Tebliğden önce sözleşme veya protokol yapmak suretiyle sağlık hizmet bedelleri karşılanan kurum/kuruluşlardan, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde sundukları sağlık hizmetlerinin karşılanmayacağı belirtilenlerle daha önce yapılmış olan sözleşme veya protokoller, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç 15/6/2010 tarihi itibariyle sona erer.” 

 

MADDE 7- SUT’un 4.2.1.B.2 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır. 

       a) İkinci fıkranın (ç) bendine “ön tanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “/tanı” ibaresi eklenmiştir. 

       b) İkinci fıkrasına “Enjeksiyon ve pansuman,” ibaresi (ı) bendi olarak eklenmiştir. 

MADDE 8- SUT’un 4.5.1.A maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “01/6/2010” ibaresi “ 01/1/2011” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9- SUT’un 4.5.2.B-1(10) fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. “

       (10) Yurtdışından kemik iliği/ kordon kanı getirtilme sürecinde, yurtdışı kaynaklı verici taraması, vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kan örneği getirtilme ve transferlerin bedeli, kök hücre toplanması, yurtdışı doku bankası tarafından hastaya bağlı nedenlerle kök hücre toplanmasının durdurulmasında ortaya çıkan “işlem iptal bedeli”, toplanmış olan kemik iliğinin hastaya bağlı sebeplerle uygulanmasının ertelenmesi durumunda “erteleme ücreti”, kordon kanı saklama bedeli (2 yıla kadar) gibi işlemlerin her biri için Dünya Kemik İliği Vericileri Birliğine (WMDA) üye bankalar tarafından her doku bankasınca farklı olarak belirlenebilen ücretler ile aktivasyon ücreti, Kurumca (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından) yurtdışı veya yurt içi kemik iliği doku bilgi bankasına avans şeklinde ya da yurtdışı ilgili banka hesaplarına havale edilerek ödenir. Avans üç ay içerisinde belge karşılığında kapatılır. Şahsa fatura düzenlenmiş ise kişiye ödenir. Yurt içi kemik iliği doku bilgi bankası bu konu ile ilgili gerekli belgeleri (fatura, kimlik, sigorta bilgileri, epikriz, konsey kararı, sağlık kurulu raporu, arama formları vb.) istenildiğinde sunmak üzere temin eder. 01/04/2010 tarihi öncesine ait olan “aktivasyon” ve “erteleme” işlemlerine ait fatura bedellerinin ödenmesinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.” 

MADDE 10- SUT’un 4.5.4.C maddesinin birinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

       “(1) Kurumca radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için; cyberknife tedavisinde radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu, gammaknife tedavisinde en az iki beyin cerrahi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.” 

6 Haziran 2014 Cuma
En Son Görüntülenenler | Ürün Karşılaştırma | Site Haritası | Kargo & İade | Gizlilik Bildirisi | Kullanım Şartları